Kusů: - 0 Kč

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemné závazkové vztahy při dodávkách zboží z organizace Wjenzek s. r. o. , IČO 28605624 (dále jen "dodavatel") k jeho zákazníkům.

Objednávka

Objednávky zboží mohou být realizovány písemnou formou (dopisem, faxem, elektronickou poštou) nebo telefonicky.

Každá obdržená objednávka musí obsahovat:

 • jméno a příjmení u fyzické osoby
 • název firmy, její IČO a DIČ u právnické osoby
 • telefonické/faxové/e-mailové spojení
 • jednoznačné určení objednávaného výrobku, jeho požadované množství a dodací termín
 • požadovaný způsob dodání/převzetí a přesnou adresu místa dodání/převzetí zboží.

Jakákoliv změna objednávky v průběhu jejího trvání je možná, pokud se na ni shodnou obě strany.

Odstoupení od potvrzené objednávky je možné pouze po dohodě obou stran.

Zaslání objednávky dodavateli automaticky předpokládá, že se zákazník seznámil a souhlasí s těmito VOP.

Dodací lhůty

Dodací lhůta začíná nabíhat od data přijetí objednávky dodavatelem a končí předáním zboží přepravci.

Pokud není stanoveno výslovně jinak, za standardní termín se rozumí dodání do 72 hodin pracovního týdne od přijetí objednávky.

Pokud dodavatel není schopen dodržet dohodnutou dodací lhůtu, je jeho povinností neprodleně o této skutečnosti informovat zákazníka a dohodnout s ním plnění v náhradním termínu. Pokud s tím zákazník nesouhlasí, má právo odstoupit od smlouvy, avšak nevzniká mu tím žádný nárok na náhradu škody.

Cena

Pokud není stanoveno jinak, vychází cena z ceníku, který je platný v době obdržení objednávky.

V ceníku jsou uváděny ceny včetně DPH.

Případné slevy nebo množstevní rabaty jsou záležitostí konkrétní dohody mezi dodavatelem a zákazníkem nebo dodavatelem a distributorem (specializovaným obchodem s autopříslušenstvím, prodejcem autodoplňků apod.).

Platební podmínky

Podkladem pro zaplacení kupní ceny je faktura/daňový doklad vystavená dodavatelem v den expedice zboží. Tato faktura je v případě placení na dobírku přiložena k dané zásilce, při osobním odběru je pokladní doklad o zaplacení v hotovosti předán přímo zákazníkovi.

Pokud nemá zákazník vyrovnány své závazky vůči dodavateli, může tento pozdržet plnění jeho mezitím obdržených objednávek.

Dodání zboží

Při osobním odběru je možno zboží odebrat z firemní prodejny ve Velkých Hošticích, Opavská 427 (areál bývalého statku).

V ostatních případech budou použity služby veřejného přepravce.

Přechod vlastnictví a rizik

Pokud není stanoveno jinak, přechází vlastnické právo ke zboží z dodavatele na zákazníka zaplacením faktury.

Pokud není stanoveno jinak, přecházejí rizika za škody na zákazníka předáním zboží přepravci nebo při osobním odběru.

Záruky na zboží

Dodavatel zaručuje, že dodané zboží je bez výrobních a právních vad a že odpovídá dohodnutým specifikacím.

Dodavatel poskytuje záruku v délce 3 let od data prodeje vztahující se na vady materiálu a dílenské zpracování. Dodavatel odstraní vady materiálu nebo dílenského zpracování během záruční lhůty opravením nebo nahrazením (rozhodnutí dodavatele) vadného dílu zdarma.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, přetížením, neodbornou či neopatrnou přepravou a manipulací, chybou při montáži, která nebyla provedena v souladu s návodem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nehodami, nezákonným provozem vozidla, vadami nebo nesrovnalostmi na vozidle, na které byl výrobek namontován, nebo nedostatečně zajištěným nákladem.

Oprava nebo nahrazení poškozeného výrobku Wjenzek v záruce je výhradní povinností prodejce. Všechny následné a náhodné škody jsou ze záruky vyňaty. Následného poškození vozidla, nákladu uživatele nebo jiné osoby a majetku se záruka netýká.

Reklamace zboží

Vadné zboží je možno reklamovat pouze tehdy, když se na něj vztahuje záruční lhůta, když je zakoupeno u dodavatele a pokud bylo při uplatnění postupováno v souladu s těmito VOP.

Zákazník je povinen při převzetí zboží zásilku prohlédnout a při jejím viditelném vnějším poškození či případné nekompletnosti o této skutečnosti informovat dodavatele do 24 hodin d převzetí.

Zákazník může uplatnit reklamaci na zboží z důvodu:

 • zjevné vady - nejpozději do 1 týdne od data expedice
 • skryté vady - kdykoliv v průběhu záruční lhůty.

Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou (vč. e-mailu) pouze v místě, kde bylo zboží nakoupeno.

Reklamace musí obsahovat:

 • název reklamovaného zboží
 • popis zjištěné vady
 • okolnosti jejího vzniku nebo zjištění
 • číslo faktury a kopii potvrzeného záručního listu
 • jméno a kontakt na osobu, která je oprávněna reklamaci projednávat
 • reklamovaný výrobek musí být kompletní, když se vrací k opravě nebo výměně.

Pokud je reklamace uznána za oprávněnou, může zákazník požadovat:

 • bezplatné odstranění vady, pokud je vada odstranitelná či slevu odpovídající zjištěné vadě
 • novou náhradní dodávku nebo vrácení peněz v plné výši, pokud je vada neodstranitelná.

V případě oprávněné reklamace jdou náklady spojené s vrácením vadného zboží a zasláním opraveného či vyměněného zboží zpět zákazníkovi na vrub dodavatele.

Nárok na reklamaci zaniká po uplynutí záruční doby.

Závěrečné ustanovení

Ve všech případech, které tyto VOP neupravují, se práva a povinnosti řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb.).
CZ EN